Regulamin

 1. Postanowienia Ogólne

Organizatorami Wydarzenia są Fundacja DOM WSPÓŁPRACY TWÓRCZEJ, KRS 0000923131, NIP 5322095262, REGON 520128938 we współpracy partnerskiej z firmą Happiness is The Truth LTD z siedzibą w Norwich przy ul. Linacre avenue 23, NR7 8PF, Wielka Brytania, Company Number 13558789.

Festiwal odbędzie się w dniach 18-23.06.2024r. Lokalizacja: Nowe Kawkowo 57

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywały w czasie trwania wydarzenia na terenie przeznaczonym na czas wydarzenia. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania wydarzenia zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

Ze względu na charakter imprezy organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zdrowotnego (w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizatorzy wydarzenia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.

Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, może zmienić datę, miejsce oraz program wydarzenia.

W takim przypadku Organizator ma obowiązek poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich uczestników wydarzenia.

 1. Nabycie biletu i udział w wydarzenia.

W wydarzeniu może wziąć udział każda osoba, która nabyła bilet, bądź uzyskała pozwolenie organizatorów na przebywanie na terenie festiwalu.

Bilet na wydarzenie można nabyć poprzez stronę https://unitywavesfestival.com/ oraz na miejscu wydarzenia i ma on charakter niezbywalny. Bilety upoważniają do przebywania w miejscu odbywania się wydarzenia od wtorku 18.06.2024 od godz. 12:00 do poniedziałku 24.06.24 do godziny 12:00.

Cena Biletu zawiera uczestniczenie we wszystkich warsztatach i koncertach, prelekcjach w trakcie wydarzenia. Uiszczenie opłaty za bilet jest realizowane poprzez serwis płatności internetowych Stripe. Zakupiony bilet jest imienny.

Zwrot zakupionego biletu nie jest możliwy. Jest możliwe przepisanie biletu bez dodatkowych opłat. Należy zgłosić daną zamianę Organizatorowi mailowo lub przez formularz kontaktowy w zakładce kontakt. Należy wówczas podać imię i nazwisko osoby, która przejmie dany bilet oraz jej adres mailowy.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wydarzeniu tylko pod opieką rodzica lub wyznaczonego opiekuna posiadającego pisemne upoważnienie rodzica.

Każda osoba przebywająca na terenie festiwalu w czasie jego trwania ma obowiązek posiadania opaski. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania opaski osobom trzecim. Zgubienie opaski należy niezwłocznie zgłosić obsłudze rejestrującej wejścia. Osoby nie posiadające opaski będą proszone o opuszczenie terenu festiwalu.

Ilość sprzedawanych biletów na wydarzenie jest ograniczona.

Nie ma gwarancji dostępności biletów na bramce.

 1. Prawa i obowiązki uczestników.

Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania wydarzenia i na jego terenie.

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania wydarzenia na jego terenie. Uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów.

Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów i ochrony przestrzeni, w której odbywa się wydarzenie.

Zabrania się uczestnikom bycia pod wpływem alkoholu i jakichkolwiek środków odurzających i narkotyków. Organizator poprosi takie osoby o niezwłoczne opuszczenie terenu wydarzenia.

Wszystkim osobom przebywającym na terenie wydarzenia zabrania się wnoszenia na teren wydarzenia i używania przedmiotów, a także zażywania środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:

 • Napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków;
 • materiałów pirotechnicznych, wybuchowych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych;
 • Wszelkiej broni, środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe;

Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie wydarzenia.

Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkód materialnych odpowiada sprawca zdarzenia.

ZWIERZĘTA NA FESTIWALU

Jako, że chcemy dbać o rodzinną i bezpieczną atmosferę, przedstawiamy wam kilka uwag i zasad związanych z obecnością zwierząt na Festiwalu:

 • Jeśli to możliwe, nie zabieraj psa na festiwal
 • Odpowiedzialność za zwierzę ponosi opiekun
 • Zwierzak powinien posiadać na obroży widoczny numer telefonu do opiekuna (medalik, napisany lub wyhaftowany)
 • Jeśli zwierzę przejawia agresywne zachowania w stosunku do innych, lub nie wiemy jak się zachowa, musi przez cały czas trwania Festiwalu pozostawać na smyczy
 • W sytuacji gdy zwierza się posprzeczają (tak bywa), prosimy zachować spokój oraz pozostać z dala od uczestników awantury
 • Uprasza się o chowanie jedzenia, tak aby nasi futrzaści podopieczni pozostali zdrowi, a nasze pyszności były tylko dla nas ;)
 • Jedzenie pozostawione bez opieki najprawdopodobniej zostanie zjedzone, prosimy abyście mieli tego świadomość
 • Uprasza się o nie dokarmienie zwierzów (a będą prosić), zostawmy to ich opiekunom
 • Obce zwierza są nieznane – zachowaj ostrożność
 • Jeśli widzisz, że zwierz dyszy – pewnie mu gorąco – możesz dać mu wody dla ochłody🙏
 • Teren festiwalu jest nieogrodzony. Wokół festiwalu są lasy w których żyją dzikie zwierzęta, więc trzeba mieć to na uwadze, aby pies się nie zgubił jeśli za nimi pobiegnie
 • Preferowane jest trzymanie psiaka na smyczy. Będą też inni uczestnicy z psami i spuszczać można tylko przyjaznego psa, który nie ma tendencji do agresji i nad którego zachowaniem panujesz
 • Obowiązuje sprzątanie po psach i pełna odpowiedzialność za ewentualne szkody.
 • Na festiwalu będą też dzieci i koty właściciela terenu, więc pieska trzeba pilnować.
 • Na warsztatach można być z psem, ale należy dopilnować, aby nie absorbował uczestników jeśli sobie tego nie życzą
 1. Prawa i obowiązki.

Organizatorzy mają prawo usunąć z terenu festiwalu osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu.

Pracownicy ochrony mają prawo rewidować rzeczy uczestników w celu zapobiegania lub wykrycia naruszeń postanowień Regulaminu.

Organizator ma prawo do udostępnienia wizerunków uczestników wydarzenia na zdjęciach i filmach z czasu trwania wydarzenia. Uczestnicy kupując bilet na zgromadzenie, akceptują postanowienia zawarte w tym regulaminie i wyrażają zgodę do publikacji swojego wizerunku na zdjęciach i filmach promujących, dokumentujących festiwal i wydarzenia około festiwalowe.

 1. Postanowienia końcowe.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej Festiwalu pod adresem:

https://unitywavesfestival.com/regulamin-i-warunki

Zakupienie biletu przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Do zakupu biletu może być użyty tylko jeden kod zniżkowy. Promocje nie łączą się.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator.

Kontakt we wszelkich sprawach związanych z wydarzeniem możliwy jest poprzez e-mail: unitywaves.festival@gmail.com